Paano Manalangin sa Diyos Ama


Paano Manalangin sa Diyos Ama

Ang panalangin ay isang napakahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos bilang isang paraan upang direktang makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, madaling makalimutan kung paano manalangin at pakiramdam na ang ating panalangin ay papunta sa isang bakanteng lugar. Narito ang ilang mga tip upang gawing mas madali ang pagdarasal sa Diyos Ama:

1. Maglaan ng oras upang mapag-isa kasama ang Diyos.

Sikaping humanap ng oras na mapag-isa kasama ang Diyos. Maglaan ng ilang sandali upang umalis sa iyong pang-araw-araw na gawain at ilagay ang iyong isip sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na Siya lamang ang tunay na mahalaga.

2. Magkaroon ng malinaw na intensyon

Kapag nananalangin tayo sa Diyos Ama, mahalagang may layunin ang iyong plano sa panalangin. Kung mayroon kang malinaw na intensyon, mas madaling mag-concentrate at manatiling nakatutok. Subukang simulan ang iyong panalangin sa pamamagitan ng pagsasabi ng, “Diyos, gusto kong….”

3. Gamitin ang Banal na Kasulatan

Nakatutulong din na gamitin ang Kasulatan bilang isang punto ng sanggunian para sa ating mga panalangin. Tingnan ang mga talata na nagsasabi sa iyo tungkol sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. Ito ay naglalapit sa atin sa Diyos sa mas malalim na paraan.

4. Ipahayag ang iyong mga nais nang taos-puso

Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan. Mahalaga rin na ipahayag ang iyong mga damdamin at ang iyong taos-pusong mga hangarin sa Diyos. Tinutulungan tayo nito na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Kanya.

5. Purihin at pasalamatan

Ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay tumutulong sa atin na maalala kung sino talaga Siya. Ang pagsulat ng listahan ng mga papuri ay makatutulong sa iyo na isipin ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Bigyan ang iyong sarili ng oras upang makaramdam ng pasasalamat sa ginawa ng Diyos.

6. Humingi ng konsensya sa kanya

Kapag nananalangin tayo sa Diyos Ama, mahalagang hilingin sa kanya na buksan ang ating isipan. Hilingin sa kanya na alisin ang mga hadlang upang makita natin ang mga bagay kung paano niya nakikita ang mga ito. Makakatulong ito sa atin na maging mas malapit sa kanya sa pamamagitan ng higit na pag-unawa sa kanyang kalooban.

7. Tapusin na may Pagpapala

Isang magandang ugali na tapusin ang ating mga panalangin na may pagpapala. Ito ay magpapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos at pagpapalain tayo kung tayo ay sumusunod sa kanya. Subukang isara ang iyong panalangin sa isang simpleng parirala tulad ng: "Sa pangalan ni Jesus, Amen."

·  Paano gumawa ng page

Konklusyon

Sa madaling salita, ang pagdarasal sa Diyos Ama ay isang magandang paraan ng pakikipag-usap sa Kanya. Subukang tandaan ang mga tip na ito kapag nais mong makipag-usap sa Diyos. Gagantimpalaan ka niya at pagpapalain ka ng malalim at mahinahong kapayapaan.

Paano Manalangin sa Diyos Ama

Ang pagdarasal sa Diyos Ama ay isang mahusay na paraan upang makipag-usap sa Kanya sa isang malalim na sandali ng pagpapalagayang-loob. Ito ang paraan ng pagtatapat natin ng ating mga problema at kahirapan at humingi sa kanya ng direksyon at kapayapaan para sa ating buhay.

paano magdasal

 • Paghahanda:Pumili ng isang tahimik at komportableng lugar upang gumugol ng oras sa Diyos. Maglaan ng ilang oras upang maghanda para sa panalangin sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga abala na maaaring makalihis ng iyong pansin.
 • Yakapin ang Diyos: Simulan ang iyong oras ng panalangin sa papuri at pagsamba. Magpasalamat sa Diyos Ama para sa kanyang awa, habag, at walang pasubaling pag-ibig.
 • aminin: Ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan at ang mga lugar na alam nating kailangan nating pagsikapan. Nais nating lapitan ang isang antas ng espirituwal na kapanahunan na humahantong sa atin sa layunin ng Diyos.
 • Manalangin nang may pagtitiwala: Manalangin nang may pananampalataya, nang walang tanong. Manalangin na parang narinig na ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kung iniharap mo na kailangan mo ng isang bagay, manalangin nang may pagtitiwala, alam na dinirinig ng Diyos Ama ang iyong mga panalangin at kikilos sa takdang panahon.

Panalangin sa Diyos Ama

Diyos, Ama na Lumikha,

Nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo sa amin.

Kinikilala namin na ang Iyong awa ay walang katapusan para sa lahat ng nagmamahal at naglilingkod sa Iyo.

Humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin at sa mga lugar na kailangan naming pagsikapan.

Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong layunin at direksyon sa aming buhay.

Magsindi sa amin ng apoy ng pagnanasa upang pagsilbihan at luwalhatiin ka.

Tulungan kaming magmahal ng iba nang walang pasubali.

Tulungan kaming maging matatag na mga tao sa pananampalataya na may saloobin ng pagtitiwala at pag-asa.

Padalhan kami ng tulong at direksyon upang mamuhay ayon sa Iyong kalooban.

Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay sa pagsunod.

Pinupuri ka namin para sa Iyong pag-ibig, Iyong awa, Iyong kabutihan at Iyong habag.

Sa pangalan ni Hesus,

Amen.

Paano Manalangin sa Diyos Ama

Manalangin sa Diyos Ama kung kailan mo gustong makipag-usap nang direkta sa Kanya. Maaari kang magpasya kung paano ito gagawin sa iyong sarili! Narito ang ilang mga tip na dapat tandaan:

magpasalamat

Kapag nananalangin sa Diyos Ama, lagi siyang mag-alay ng maraming salamat. Huwag kalimutang pasalamatan siya sa lahat ng mga regalo at biyayang ibinigay niya sa iyo. Isama mo sa iyong panalangin ang lahat ng magagandang bagay sa iyong buhay.

ipahayag ang iyong pananampalataya

Ang iyong pananampalataya sa Diyos Ama ay nagpapakita sa atin ng daan patungo sa isang relasyon sa Kanya.Habang ikaw ay nananalangin, sabihin na ikaw ay naniniwala at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at na ikaw ay magbabalik-loob sa Kanyang kalooban. Gumamit ng simple at tapat na mga pangungusap upang ipahayag ang iyong pagmamahal at pagtitiwala.

Ibahagi ang Iyong Mga Pangangailangan

Naghahanap ka man ng direksyon, pag-asa, kaaliwan, o tulong, gugulin ang bahagi ng iyong panalangin sa paghiling sa Diyos Ama na ibigay ang kailangan mo. Tandaan na nakakatulong na mas maunawaan ang iyong mga pangangailangan kung maipapaliwanag mo kung bakit mo kailangan ang mga ito. Hilingin sa Diyos Ama na itulak ka sa tamang direksyon at patungo sa buhay na gusto Niya para sa iyo.

Nagpapatawad

Tandaan na sabihin sa Diyos Ama na pinagsisisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan kapag nagdarasal ka. Makakatulong ito sa iyo na maging mas may kamalayan sa iyong mga aksyon at sa parehong puso upang maging mas banal. Subukang tumuon sa pagpapatawad:

 • Patawarin ang iba. Kung may isang tao na kailangan mong humingi ng kapatawaran, gawin ito bilang bahagi ng iyong panalangin.
 • Hayaan ang Diyos na patawarin ka. Huwag mong kalimutan na mahal ka Niya at gusto ka niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon.

Ipakita ang Iyong Pagmamahal

Tapusin ang iyong panalangin sa pamamagitan ng pagsasabi sa Diyos Ama kung gaano mo siya kamahal. Ipaalam sa kanila na natutuwa kang nilikha Niya at nais mong mamuhay ayon sa Kanyang mga turo. Ito ay magpapakita ng iyong determinasyon na mamuhay ng kabanalan.

Tandaan na ang pagdarasal ay hindi kailanman isang obligasyon. Hindi inaasahan ng Diyos Ama na sasabihin mo ang "tamang" mga salita. Ang pakikipag-usap sa Kanya ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan na kailangan mo para makahanap ng direksyon sa iyong buhay. Huwag mag-atubiling manalangin palagi kung sa tingin mo ay angkop.

Paano manalangin sa Diyos Ama?

Ang pagdarasal ay isa sa mga paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa Diyos. Ang mga turo ng Bibliya ay nagtuturo sa atin paano manalangin sa diyos ama. Para sa mabisang panalangin, sundin ang mga simpleng hakbang na ito.

Istraktura ng isang panalangin sa Diyos Ama

Ang panalangin sa Diyos Ama ay maaaring magkaroon ng sumusunod na istraktura:

 • Pasasalamat – Salamat sa Diyos sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay Niya sa atin.
 • Pagsamba – Purihin at luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng Siya.
 • Thanksgiving – Magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga himala at pagpapala na kanyang ginawa.
 • Petisyon – Ipahayag ang ating mga pangangailangan sa Diyos at hilingin sa kanya na bigyang-kasiyahan ang mga ito.
 • Pagtatapat – Ipahayag ang ating mga kasalanan, humingi ng kapatawaran at ipahayag ang ating pangangailangan para sa Kanyang banal na patnubay.

Halimbawa ng panalangin sa Diyos Ama

Narito ang isang halimbawa ng panalangin sa Diyos Ama:

“Ama sa Langit, pinagpapala ka namin at pinupuri ka namin sa lahat ng kahanga-hangang ibinigay mo sa amin. Salamat sa buhay, pamilya, trabaho at kagalingan. Hinihiling namin sa iyo na tulungan mo kaming mamuhay ng tuwid sa iyong mga tuntunin. Palayain mo kami sa aming mga kasamaan, tulungan mo kaming mamuhay ayon sa gusto mong mabuhay kami. Sa wakas, hinihiling namin na pagpalain mo kami at gabayan tungo sa mas magandang kinabukasan. Sa pangalan ni Hesus, amen."

Sa konklusyon, ang pagdarasal sa Diyos Ama ay isang magandang paraan ng pakikipag-usap sa Kanya at ito ay nagdudulot ng maraming benepisyo. Subukang manalangin gamit ang istruktura sa itaas at magsimulang magtatag ng malalim na pag-uusap sa iyong Tagapaglikha.

Paano manalangin sa Diyos Ama?

Ang pagdarasal ay isang mahalagang paraan upang makaugnayan ang Diyos Ama, ang Lumikha ng sansinukob. Ang matalik na pakikipagtagpo sa Diyos ay hindi lamang nakakaaliw sa atin kundi nag-uudyok din sa atin na bumalik sa presensya ng Diyos upang tanggapin ang Kanyang pagmamahal, patnubay, at awa. Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang makamit ito:

Maging tapat sa Diyos

Mahalagang maging authentic kapag nagdarasal. Kung gusto mong manalangin para sa direksyon, kumonekta nang tapat sa Diyos, nang walang pagtatangi. Hindi na kailangang magpahayag ng mga hindi kinakailangang tanong o kasinungalingan. Gayundin, maging emosyonal hangga't gusto mo, dahil okay lang na ipahayag kung ano ang tunay mong nararamdaman o kung ano ang nagpapahirap sa Diyos.

Maging pare-pareho sa iyong mga panalangin

Ang paggugol ng oras sa Diyos ay dapat maging isang priyoridad araw-araw. Hindi ka lamang dapat gumugol ng maikling panahon ng pagdarasal bawat araw, ngunit gumising ka rin sa madaling araw upang mapanatili ang isang matalik na relasyon sa Diyos sa buong araw. Sa ganitong paraan, maibibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang direksyon at espirituwal na paglago.

Gamitin ang Bibliya para gabayan ang iyong mga panalangin

La Biblia ito ay Salita ng Diyos at naglalaman ng mga pangako ng kaaliwan at patnubay. Sa pagbabasa ng Banal na Kasulatan, mauunawaan mo ang mga paraan kung saan maaari kang magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos Ama. Pag-aralan ang Luma at Bagong Tipan upang magkaroon ng pang-unawa at paghihikayat na gawin ang iyong mga kahilingan sa harap ng Diyos.

Bumuo ng iyong mga kahilingan nang may pagsunod at paggalang

Kapag nananalangin ka, panatilihin ang espiritu ng pagiging masunurin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, nang hindi lumilihis dito. Hindi na kailangang magmakaawa sa Diyos sa maliit na paraan, gaya ng pagmamalimos sa parehong bagay nang maraming beses; ngunit sa halip, panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos at maging matiyaga para sa kanya upang ipakita. Tiyaking magpakita rin ng paggalang sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pagdarasal. Tandaan natin na ang Diyos ay dakila, kaya iwasan ang anumang gawa ng pagmamataas.

Hilingin sa Diyos na kumpirmahin ang Kanyang mga pangako

Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga pangako at ipinangakong mga sagot. Kaya naman, tumawag sa Diyos at makukuha natin ang Kanyang tanda na magpapatunay na lagi Niyang tinutupad ang Kanyang mga pangako. Gayundin, hilingin sa Diyos ang Kanyang patnubay upang maunawaan mo ang Kanyang katotohanan para sa ating buhay. Umasa sa Kanya sa bawat sandali ng iyong buhay.

Luwalhatiin at Salamat sa Diyos

Mahalagang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa sa ating buhay. Isaalang-alang ang lahat ng iyong ginawa para sa amin at ipagdiwang. Isama ang isang panalangin sa Diyos na matanggap Niya ang kaluwalhatian at karangalan na nararapat sa Kanya.

Ibuhos ang iyong mga pagtitiwala at panalangin sa Diyos

Anuman ang sitwasyon natin, mula sa pinakamabigat hanggang sa pinakasimple, kailangan nating laging magtiwala sa Diyos sa buhay. Ibuhos ang tiwala at ang iyong panalangin sa Diyos nang may katapatan at manalig sa Kanya upang ang Kanyang patnubay ay maging malinaw sa iyo.

Pagtatapos

Upang manalangin nang tama sa Diyos, tandaan na panatilihin ang isang malusog na relasyon sa Kanya. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at katapatan. Tayo bilang kanyang mga anak ay dapat tamasahin ang kanyang presensya, hingin ang kanyang direksyon, purihin ang kanyang mga pagpapala, ngunit higit sa lahat, magtiwala sa kanyang walang pasubali na pagmamahal.

·  Cómo Saber Si Alguien Me Bloqueo De Instagram
Paano Gumawa ng mga Halimbawa
Paano Gumawa ng Visual
Online na Papel