Zestawy liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych.

W matematyce tzw zbiory liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych Są jednym z najważniejszych i podstawowych pojęć do zrozumienia. Obejmują one różne typy liczb, z którymi matematycy pracują w swoim codziennym życiu, a także koncepcje związane z ich właściwościami. W tym przewodniku zobaczymy, czym są te zestawy liczb, jakie są ich definicje i jak są ze sobą powiązane.
Ponadto zagłębimy się w niektóre jego specyficzne właściwości, takie jak prawa unii, przecięcia i kompletności, a także jego różne typy. Porozmawiamy o jego praktycznych zastosowaniach i zastosowaniach, takich jak kierunki, nieletni i obliczenia finansowe.
Celem tego artykułu jest przedstawienie krótkiego przeglądu zbiorów liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych, aby czytelnicy mogli lepiej zrozumieć i zastosować swoją wiedzę matematyczną.

1. Jakie są zbiory liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych?

Liczby naturalne: Liczby naturalne to te liczby całkowite dodatnie, które zaczynają się od liczby 1 i ciągną się do nieskończoności. Obejmuje to liczby 1, 2, 3, 4 itd. Liczby naturalne służą do liczenia. Główne podzbiory liczb naturalnych obejmują zbiór liczb całkowitych.

Liczby całkowite: Należą do nich liczby, które są liczbami całkowitymi; zarówno dodatnie (1, 2, 3, 4 itd.), jak i ujemne (−1, −2, −3, −4 itd.). Liczby całkowite zawierają również 0. Razem z liczbami naturalnymi tworzą zbiór liczb całkowitych.

Liczby wymierne: Liczby wymierne to takie, które można przedstawić w postaci ułamków zwykłych (p/q), w których p i q są liczbami całkowitymi, a q nie jest równe 0. Liczby te obejmują liczby całkowite, całkowite i dziesiętne, ale nie obejmują liczb niewymiernych.

2. Charakterystyka liczb naturalnych

Liczby naturalne to pierwsze liczby, których uczymy się, gdy uczymy się matematyki. Są one reprezentowane przez symbol i są znane pod nazwą liczb całkowitych. Mieszczą się w przedziale od 1 do nieskończoności, ale nieskończoność jest często ignorowana w ćwiczeniach matematycznych.

podstawowe operacje. Liczby naturalne charakteryzują się możliwością wykonywania podstawowych operacji: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Pozwalają one rozwiązać wiele problemów i zastosować je w różnych sytuacjach. Suma to dodanie dwóch lub więcej liczb naturalnych w celu uzyskania w rezultacie liczby naturalnej; odejmowanie to odejmowanie dwóch lub więcej liczb naturalnych w celu uzyskania liczby naturalnej; mnożenie to iloczyn dwóch lub więcej liczb naturalnych w celu uzyskania liczby naturalnej, a dzielenie to dzielenie dwóch lub więcej liczb naturalnych w celu uzyskania liczby naturalnej.

Powiązany  Najlepsze aplikacje do nauki muzyki

Podzielność. Kolejną z głównych cech liczb naturalnych jest podzielność. Dzięki temu wiemy, czy liczbę naturalną można podzielić przez inne, aby uzyskać dokładny wynik. Liczby parzyste można podzielić przez 2, a nieparzystych nie można podzielić przez 2. Ponadto liczb pierwszych nie można podzielić przez żadną inną liczbę oprócz 1.

3. Charakterystyka liczb całkowitych

Liczby całkowite charakteryzują się dwiema podstawowymi właściwościami: nie mają części ułamkowych i mają znak. W bardziej techniczny sposób są one identyfikowane jako klasa liczb utworzonych przez dodatnie liczby całkowite 0, 1, 2, 3..., przez ujemne liczby całkowite -1, -2, -3... i przez zero. Dowolna liczba zgodna z tymi cechami może być uważana za liczbę całkowitą.

Podstawowe operacje. Liczby całkowite umożliwiają wykonywanie różnych operacji arytmetycznych, w tym dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dzielenie liczb całkowitych jest ważne tylko w przypadkach, gdy dzielnik nie jest równy zeru, ponieważ wynik dzielenia liczby całkowitej przez zero jest niezdefiniowany. W przypadku dzielenia iloraz jest określany za pomocą dzielenie całkowite, gdzie części ułamkowe są wykluczone. Na przykład przy dzieleniu 5 z 2 otrzymuje się w wyniku 2, zamiast 2.5.

Jego związek z liczbami naturalnymi. Liczby całkowite są zwykle używane do reprezentowania wielkości naturalnych. Wielkość naturalna to każda, która ma dowolny punkt początkowy, nie ma ustalonego punktu początkowego dla jej pomiaru. Na przykład wiek osoby nie ma punktu początkowego, a liczby całkowite są przydatne do zapisywania tych informacji. W tej relacji z liczbami naturalnymi należy zauważyć, że podobnie jak liczby naturalne, liczby całkowite można również uporządkować od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej.

Powiązany  Jak zrobić głowę Udo?

4. Charakterystyka liczb wymiernych

Liczby wymierne to takie, które można przedstawić jako ułamek dwóch liczb całkowitych. różne od zera. Te dwie liczby całkowite nazywane są licznikiem i mianownikiem. W ten sposób możemy mówić o liczbie wymiernej jako o ułamku, którego licznik reprezentuje część całkowitą, a mianownik część, na którą się dzieli.

Liczby wymierne to nie tylko ułamki, chociaż są najłatwiejszym sposobem ich identyfikacji. Podobnie każda liczba, która wynika z dzielenia dwóch liczb całkowitych lub z rozwinięcia szeregu, również da w wyniku liczbę wymierną. Na przykład, 1,333333333 ... jest liczbą wymierną, ponieważ jest wynikiem dzielenia 4 przez 3. Można zatem uznać, że jest rozwinięciem szeregowym wspomnianego ułamka.

Z drugiej strony są pewne liczby irracjonalny które, chociaż wydają się ułamkami zwykłymi, zawsze dają nieskończoną liczbę dziesiętną. Niektóre przykłady to liczba pi (π) i stosunek złota (1,618). Liczby te, choć wyglądają jak ułamki, nie są wymierne, ponieważ nie można ich przedstawić w postaci ułamka.

5. Charakterystyka liczb niewymiernych

Liczby niewymierne to takie, które nie są ani liczbami całkowitymi, ani wymiernymi. Ta klasa liczb zapewnia większą precyzję obliczeń matematycznych w porównaniu z liczbami całkowitymi i wymiernymi.

Liczby te powstają podczas próby wyodrębnienia dokładnej wartości pewnego rozwiązania matematycznego. Może się to zdarzyć podczas pracy z ułamkami lub właściwościami algebry, takimi jak pierwiastki kwadratowe. Podczas próby znalezienia dokładnego pierwiastka liczby wynikiem powinno być a Liczba niewymierna, ponieważ liczby całkowite i wymierne mogą oferować jedynie powszechnie akceptowane przybliżenia.

W wielu teoriach matematycznych liczby niewymierne są używane do wyrażania końcowych wyników rozwiązania. W porównaniu z liczbami całkowitymi i liczbami wymiernymi, liczby niewymierne oferują znaczną poprawę w obliczeniach. Te ulepszenia są odzwierciedlone w następujący sposób:

  • Są dokładniejsze.
  • Nie ma ograniczeń co do jego ilości.
  • Nie mają określonej formy pisma.
  • Posiadają dodatkowe właściwości.
  • Oferują lepsze zastosowanie w niektórych teoriach matematycznych.
Powiązany  Jak być Takuache Cuh

Wszystkie te cechy i właściwości liczby nieracjonalne czynią je przydatnymi w różnych zastosowaniach rachunku różniczkowego i teorii matematycznych.

6. Charakterystyka liczb rzeczywistych

Liczby rzeczywiste to liczby postaci 𝑥∈ℝ, które są liczbami niecałkowitymi, utworzonymi z połączenia liczb wymiernych i niewymiernych. Liczby rzeczywiste mają wiele znaczeń i właściwości matematycznych, co czyni je bardzo ważnymi w teorii arytmetyki. Niektórzy twierdzą, że Liczby rzeczywiste To od nich każdy powinien zacząć się uczyć, ponieważ są najbardziej podstawowe.

Różnica między morfemem a fonemem

W rzeczywistości Liczby rzeczywiste to liczby używane we wszystkich operacjach arytmetyka: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Liczby te mają również określone symetrie i właściwości, takie jak przemiennośćThe asocjatywnośćThe rozdzielność i aksjomat o sobie które pozwalają rozwiązywać problemy matematyczne.

Liczby rzeczywiste są również przyzwyczajone do problemy z algebrą liniową, geometrii i innych dyscyplin matematyki. Wynika to głównie z jego wielkiej zdolności do dokładnego przedstawiania pojęć matematycznych. Oznacza to, że Liczby rzeczywiste są niezbędnym narzędziem, którego należy się nauczyć i dogłębnie poznać podczas nauki i pracy z matematyką.

Przy tej okazji dowiedzieliśmy się o zbiorach liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych. Jak są ze sobą powiązane i jakie niosą ze sobą konsekwencje? Te grupy liczb oferują nieskończony zakres możliwości nauki i obszarów zastosowań.

Tak więc, jeśli chcesz zagłębić się w te koncepcje i zrozumieć ich konsekwencje, rozważ przestudiowanie zbiorów liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych; fascynujący temat analizy matematycznej i jej zależności między różnymi grupami liczb.

Być może zainteresują Cię także powiązane treści: