Desmosomy: co to jest, funkcja, gdzie się znajduje i połączenia komórkowe

Desmosomy: co to jest, funkcja, gdzie się znajduje i połączenia komórkowe

Desmosomas: qué es, función, dónde se encuentra y uniones celulares. El desmosoma es uno de los tipos de contactos intercelulares que proporcionan una fuerte conexión de las células (generalmente tejido epitelial o muscular) en los animales. La función de los desmosomas es principalmente proporcionar comunicación mecánica entre las células. Desmosomas es un tipo de especialización … czytaj więcej

Acetylen lub etylen: co to jest, produkcja i zastosowania

Acetylen lub etylen: co to jest, produkcja i zastosowania

Acetileno o Etino: qué es, producción y usos. Acetileno o etino es un hidrocarburo reconocido como el alquino más simple e importante del grupo. Está compuesto solo por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de carbono: C2H2. Sus átomos están unidos por un triple enlace, que caracteriza a los alquinos. La fórmula estructural del … czytaj więcej

ćwiczenia o średniej prędkości

ćwiczenia o średniej prędkości

Ejercicios de velocidad media. La velocidad media no es el concepto más complejo de la cinemática. Sin embargo, para muchos estudiantes, la simplicidad de este concepto es engañosa. La velocidad media de un cuerpo es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. La velocidad de movimiento no … czytaj więcej

Sztuka współczesna: charakterystyka, ruchy i artyści

Sztuka współczesna: charakterystyka, ruchy i artyści

Arte moderno: características, movimientos y artistas. Esta tendencia se compone de varios movimientos artísticos (cubismo, futurismo, surrealismo, expresionismo etc.), pero su característica común es que estos movimientos están fuera de los cánones del arte clásico. El arte moderno está ligado a la política, la cultura, y a la estructura social. Se ha convertido en el … czytaj więcej

Auguste Comte: biografia, prace i główne idee

Auguste Comte: biografia, prace i główne idee

Auguste Comte: biografia, prace i główne idee. Auguste Comte był jednym z najważniejszych francuskich filozofów i socjologów. Augusto Comte Co on zrobił? Przypisuje mu się powstanie dyscypliny Socjologia, a także nurtu filozoficznego, politycznego i naukowego zwanego pozytywizmem. Jego wkład teoretyczny pozostaje ważny, z koncepcją polityczną… czytaj więcej

Żółty wrzesień: znaczenie zapobiegania samobójstwom

Żółty wrzesień: znaczenie zapobiegania samobójstwom

Żółty wrzesień: znaczenie zapobiegania samobójstwom. Żółty Wrzesień to kampania, której celem jest uświadomienie ludziom, jak zapobiegać samobójstwom. Od 2015 roku w tym miesiącu nasiliło się poszukiwanie dialogu na temat samobójstwa. 10 września został wyznaczony na Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Mimo że to… czytaj więcej

Zdrowy rozsądek: co to jest, przykłady, krytyczny rozsądek

Zdrowy rozsądek: co to jest, przykłady, krytyczny rozsądek

Zdrowy rozsądek: co to jest, przykłady, krytyczny rozsądek. Zdrowy rozsądek to suma codziennej wiedzy, którą tworzą nawyki, wierzenia, uprzedzenia i tradycje. W filozofii termin ten jest używany do wyjaśnienia interpretacji dokonywanych przez jednostki otaczającej je rzeczywistości bez wcześniejszych badań lub dowodów naukowych. Charakterystyka Sens… czytaj więcej

René Descartes: biografia, filozofia i główne idee

René Descartes: biografia, filozofia i główne idee

René Descartes: biografia, filozofia i główne idee René Descartes (1596-1650) był francuskim filozofem i matematykiem. Twórca myśli kartezjańskiej, systemu filozoficznego, który dał początek filozofii nowożytnej. Jest autorem pracy «Mowa metody», traktatu filozoficzno-matematycznego opublikowanego we Francji w 1637 roku. Jedno z najbardziej znanych fraz… czytaj więcej

Protokooperacja: co to jest, przykłady i mutualizm

Protokooperacja: co to jest, przykłady i mutualizm

Protokooperacja: co to jest, przykłady i mutualizm. Protokooperacja to harmonijny i międzygatunkowy związek ekologiczny. Ten rodzaj relacji występuje między różnymi gatunkami i oba odnoszą korzyści. Jednak gatunek może również żyć samodzielnie, bez szkody. Dlatego relacja nie jest obowiązkowa. Interakcja między gatunkami w protokooperacji polega na wymianie... czytaj więcej

Materia: co to jest, skład i przykłady

Materia: co to jest, skład i przykłady

Materia: co to jest, skład i przykłady. Materia to wszystko, co ma masę i zajmuje miejsce w przestrzeni, czyli ma objętość i masę. Przykładami są: drzewa, gwiazdy, powietrze, krzesło, rower itp. Materia powstaje z połączenia równych lub różnych pierwiastków chemicznych, które powstają... czytaj więcej

komórki haploidalne i diploidalne

komórki haploidalne i diploidalne

Komórki haploidalne i diploidalne reprezentują klasyfikację, którą otrzymują zgodnie z zestawem chromosomów, który ma każdy. Ludzie mają 46 chromosomów, czyli 23 pary. Komórki rozrodcze są haploidalne, a diploidalne są somatyczne, czyli związane z produkcją tkanek. Komórki haploidalne i diploidalne Co to jest? Komórki… czytaj więcej

Jednoliścienne: czym są, przykłady i różnice

Jednoliścienne: czym są, przykłady i różnice

Jednoliścienne: czym są, przykłady i różnice Jednoliścienne to rośliny okrytozalążkowe, które mają tylko jeden liścień w nasionach. Liścienie to zmodyfikowane liście embrionalne rośliny. W początkowych fazach swojego rozwoju liścienie odpowiada za przenoszenie składników odżywczych do roślin. Grupa jednoliścienna reprezentuje w przybliżeniu… czytaj więcej

Bolszewicy i mieńszewicy: główne różnice

Bolszewicy i mieńszewicy: główne różnice

Bolszewicy i mieńszewicy: główne różnice Bolszewicy i mieńszewicy to dwa nurty, na które podzieliła się Rosyjska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza. Słowa „bolszewik” i „mienszewik” pochodzą z języka rosyjskiego i oznaczają odpowiednio większość i mniejszość. Bolszewicy i mieńszewicy – ​​historia Upadek Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy nastąpił, gdy… czytaj więcej

Geotropizm: co jest pozytywne, negatywne i tropizm

Geotropizm: co jest pozytywne, negatywne i tropizm

Geotropizm: czyli pozytywny, negatywny i tropizm. Geotropizm lub grawitropizm odnosi się do wzrostu roślin napędzanego grawitacją. Geotropizm jest formą tropizmu. Nazywamy tropizm ruchami wzrostu roślin w odpowiedzi na bodziec zewnętrzny. Części roślin reagują inaczej na bodziec grawitacyjny. … czytaj więcej

Pleiotropia: definicja, przykłady i ćwiczenia

Pleiotropia: definicja, przykłady i ćwiczenia

Plejotropia: definicja, przykłady i ćwiczenia. Plejotropia występuje, gdy para alleli warunkuje więcej niż jeden fenotyp. Tak więc pojedynczy gen kontroluje kilka cech fenotypu, które w niektórych przypadkach nie są ze sobą powiązane. Gen odpowiedzialny za plejotropię nazywa się plejotropowym. Na przykład koty z futrem albinosów są zazwyczaj głuche i mają oczy... czytaj więcej

Mona Lisa: charakterystyka i ciekawostki pracy

Mona Lisa: charakterystyka i ciekawostki pracy

Mona Lisa: charakterystyka i ciekawostki dzieła Mona Lisa, pierwotnie La Gioconda (po włosku), jest jednym z najsłynniejszych obrazów na świecie i najsłynniejszym dziełem Leonarda da Vinci. Został wyprodukowany w XVI wieku i jest obecnie wystawiany w Luwrze we Francji. Ponieważ Mona… czytaj więcej

Kultura Tupi-Guarani

Kultura Tupi-Guarani

Kultura Tupí-Guaraní ma na celu zdefiniowanie jednej z dziesięciu rodzin językowych pnia Tupi. Inne pnie językowe zidentyfikowane w Brazylii to pnie Jê i Arauak, z których wywodzi się zestaw języków rdzennych ludów zamieszkujących Brazylię w momencie przybycia portugalskich kolonizatorów. Tupi wywodzi się z języka... czytaj więcej

20 pytań z adnotacjami na temat realizmu i naturalizmu

20 pytań z adnotacjami na temat realizmu i naturalizmu

20 pytań z adnotacjami na temat realizmu i naturalizmu. Czasami definicje realizmu i naturalizmu są mylone co do ich prawdziwego znaczenia i konotacji. Są to dwa różne słowa o różnych pojęciach i znaczeniach. W rzeczywistości mówi się, że obie reprezentują dwa różne style artystyczne, między którymi istnieją znaczne różnice. Zamieszanie między… czytaj więcej

Wiele alleli lub polialelia: czym one są, przykłady i ćwiczenia

Wiele alleli lub polialelia: czym one są, przykłady i ćwiczenia

Wiele alleli lub polialelia: czym one są, przykłady i ćwiczenia. Dopiero wiele lat po klasycznych badaniach G. Mendla stało się jasne, że pojęcia „gen dominujący” i „gen recesywny” są względne. Gen danej cechy może mieć inne „warunki”, które nie są ani dominujące, ani recesywne. Takie zjawisko, gdy w wyniku… czytaj więcej

Propagacja ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie, z ćwiczeniami

Propagacja ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie, z ćwiczeniami

Propagacja ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie, z ćwiczeniami Propagacja ciepła, istnieją trzy sposoby, w których energia cieplna rozchodzi się między różnymi ciałami: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. Propagacja ciepła odnosi się do wymiany ciepła, która zachodzi poprzez konwekcję, promieniowanie i przewodzenie. Te trzy tryby mogą być… czytaj więcej

ćwiczenia PH i pOH

ćwiczenia PH i pOH

Ćwiczenia PH i pOH. Kwasowość lub zasadowość roztworu mierzy się za pomocą logarytmicznych skal pH i pOH. Wartości tych skal wahają się od 0 do 14 i zostały uzyskane z reakcji autojonizacji wody. Obliczenia dotyczące pH roztworów są bardzo częste podczas egzaminów na… czytaj więcej

Prawo cosinusów: zastosowanie, przykłady i ćwiczenia

Prawo cosinusów: zastosowanie, przykłady i ćwiczenia

Prawo cosinusów: zastosowanie, przykłady i ćwiczenia. Prawo cosinusów. Służy do obliczania miary nieznanego boku lub kąta dowolnego trójkąta, biorąc pod uwagę jego inne miary. Prawo cosinusów – definicja i wzory Twierdzenie cosinusów mówi, że: „W dowolnym trójkącie kwadrat jednego boku jest sumą… czytaj więcej

Law Sines: zastosowanie, przykład i ćwiczenia

Law Sines: zastosowanie, przykład i ćwiczenia

Law Sines: zastosowanie, przykład i ćwiczenia. Prawo sinusów określa, że ​​w każdym trójkącie stosunek sinusów kąta jest zawsze proporcjonalny do pomiaru po przeciwnej stronie tego kąta. Sine Law – Pojęcie To twierdzenie pokazuje, że w tym samym trójkącie związek między wartością jednej strony a sinusem … czytaj więcej

Czym jest interakcja społeczna?

co to jest interakcja społeczna

Czym jest interakcja społeczna, w socjologii interakcja społeczna to pojęcie, które określa relacje społeczne rozwijane przez jednostki i grupy społeczne. Jest nieodzownym warunkiem rozwoju i konstytuowania się społeczeństw. Poprzez procesy interaktywne człowiek staje się podmiotem społecznym. To z tego... czytaj więcej

Funkcje tlenu: definicja, nazewnictwo i ćwiczenia

Funkcje tlenu: definicja, nazewnictwo i ćwiczenia

Funkcje natlenione: definicja, nazewnictwo i ćwiczenia. Są jedną z 4 grup funkcyjnych związków organicznych. Klasyfikacja funkcji tlenowych Związki należące do tych funkcji tlenowych są tworzone przez tlen i są to aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, etery, fenole i alkohole. Alkohole Alkohole składają się z hydroksyli połączonych węglem, które działają tylko… czytaj więcej

Choroby rośliny pieniądza i ich środki zaradcze

Choroby rośliny pieniędzy

Choroby rośliny pieniędzy i ich środki zaradcze. Przy tej okazji porozmawiamy o chorobach roślin pieniężnych, ponieważ jak każda inna roślina jest również narażona na pewne choroby. W tym artykule pokażemy najczęstsze choroby tego typu roślin i rozwiązania dla każdego z przypadków. … czytaj więcej

Nocne gry na obozy, poznaj je wszystkie

Nocne gry na obozy

W poniższym artykule poznamy niektóre z wielu nocnych gier na obozy, które możesz zrobić, jeśli w pewnym momencie robisz obóz i że gdy nadejdzie noc, nie wiesz, że możesz grać ze znajomymi lub jeśli jesteś liderem, a ty nie wiesz, jak się bawić... czytaj więcej

Owoce: Lista 50 najczęściej spożywanych owoców i ich zalety

Owoce: Lista 50 najczęściej spożywanych owoców i ich zalety

Owoce: Lista 50 najczęściej spożywanych owoców i ich korzyści. Owoce Są to produkty bogate w składniki odżywcze i substancje, które przyczyniają się do zdrowia. Uważane za naturalne źródło różnorodnych właściwości leczniczych, owoce stają się doskonałą opcją dla organizmu. Każdy owoc posiada cechy, które działają w zapobieganiu… czytaj więcej

7 mitologicznych stworzeń potężniejszych niż możesz sobie wyobrazić

7 mitologicznych stworzeń potężniejszych niż możesz sobie wyobrazić

7 mitologicznych stworzeń potężniejszych niż możesz sobie wyobrazić. W kulturze każdego narodu istnieją mityczne stworzenia o cechach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W tym artykule przedstawiamy popularną listę 7 mitologicznych stworzeń potężniejszych, niż można sobie wyobrazić za pomocą obrazów. Ponadto poznasz tajemnice i tajniki jego powstania, a także… czytaj więcej

Etery

Etery

Etery są związkami organicznymi, to znaczy składają się z atomów węgla. Należą one do funkcji natlenionej i zawierają tlen między atomami węgla. Ich właściwości fizyczne polegają na tym, że znajdują się w stanie ciekłym, stałym lub gazowym. Są wysoce łatwopalne i mają bardzo intensywny zapach. Struktura eterów i formuła wiązania… czytaj więcej

Reżimy totalitarne w Europie

Reżimy totalitarne w Europie

Reżimy totalitarne w Europie. Opierają się na centralizującym, niedemokratycznym i autorytarnym państwie. Rządy te wyłoniły się po I wojnie światowej (1914-1918) w kilku krajach europejskich z kryzysu kapitalizmu i liberalizmu. Reżimy totalitarne w Europie Czym są? Totalitaryzm był konserwatywną reakcją na demokrację i liberalizm polityczny i... czytaj więcej

Charakterystyka właściwości koligatywnych

Charakterystyka właściwości koligatywnych

Charakterystyka właściwości koligatywnych. Właściwości koligatywne oznaczają badania właściwości fizycznych roztworów, a dokładniej rozpuszczalnika w obecności substancji rozpuszczonej. Chociaż o nich nie wiemy, właściwości koligatywne znajdują szerokie zastosowanie w procesach przemysłowych, a nawet w wielu codziennych sytuacjach. Właściwości koligatywne — pojęcia pokrewne Z tymi właściwościami powiązane są stałe… czytaj więcej

kapitalizm komercyjny

kapitalizm komercyjny

Kapitalizm handlowy lub kupiecki. Jest uważany za przedkapitalizm, ponieważ reprezentuje pierwszą fazę kapitalistycznego systemu gospodarczego. Powstał pod koniec XV wieku, wyznaczając koniec średniowiecza i początek epoki nowożytnej, która trwała do XVIII wieku, kiedy to nastała rewolucja przemysłowa. Kapitalizm komercyjny był zatrudniony w… czytaj więcej

Fotosynteza: co to jest, podsumowanie procesu i kroków

Fotosynteza: co to jest, podsumowanie procesu i kroków

Fotosynteza: co to jest, podsumowanie procesu i etapów. Fotosynteza to proces fotochemiczny, który polega na wytwarzaniu energii przez światło słoneczne i wiązaniu węgla z atmosfery. Można to podsumować jako proces przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną. Termin fotosynteza... czytaj więcej

Twierdzenie Stevina: podstawowe prawo hydrostatyki

Twierdzenie Stevina: podstawowe prawo hydrostatyki

Twierdzenie Stevina to podstawowe prawo hydrostatyki, które odnosi się do zmian ciśnień atmosferycznych i cieczy. Dlatego twierdzenie Stevina określa zmienność ciśnienia hydrostatycznego występującego w płynach, co zostało opisane w stwierdzeniu: „Różnica między ciśnieniami dwóch punktów... czytaj więcej

Europejska awangarda: podsumowanie i charakterystyka

Europejska awangarda: podsumowanie i charakterystyka

Europejska awangarda reprezentuje zespół ruchów artystycznych i kulturalnych, które miały miejsce w różnych częściach Europy od początku XX wieku. Wyróżniały się europejskie awangardy artystyczne: ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm. Razem te ruchy wpłynęły na światową sztukę współczesną od malarstwa, rzeźby, architektury,… czytaj więcej

15 symboli bożonarodzeniowych i ich znaczenie

15 symboli bożonarodzeniowych i ich znaczenie

15 symboli bożonarodzeniowych i ich znaczenie. Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, w którym każdy kraj ma swoje tradycje i symbole bożonarodzeniowe. Niektóre z nich są dla nas znajome i zrozumiałe: anioły, choinka, prezenty, lampki, świece itp., inne zupełnie zapomniane. Dlatego w tym artykule dowiemy się… czytaj więcej

Prawo Dwunastu Tablic – Prawo Rzymskie

Prawo Dwunastu Tablic – Prawo Rzymskie

Prawo Dwunastu Tablic było zbiorem praw opracowanych w okresie Republiki Rzymskiej pod naciskiem mieszczan. Założony w 451 roku. C., istniały spisane prawa, które określały, jak powinny przebiegać procesy, kary dla dłużników i władzę ojca nad rodziną. Prawo… czytaj więcej

Termodynamika: prawa, pojęcia, wzory i ćwiczenia

Termodynamika: prawa, pojęcia, wzory i ćwiczenia

Termodynamika to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem transferów energii. Ma na celu zrozumienie relacji między ciepłem, energią i pracą poprzez analizę ilości wymienianego ciepła i pracy wykonanej w procesie fizycznym. Termodynamika – podstawowe prawa i koncepcje Nauka termodynamiki została początkowo opracowana przez badaczy poszukujących… czytaj więcej

Procesy elektryfikacji: tarcie, kontakt i indukcja

Procesy elektryfikacji: tarcie, kontakt i indukcja

procesy elektryfikacji. Są to metody, w których ciało nie jest już elektrycznie obojętne, ale ma ładunek dodatni lub ujemny. Procesy elektryfikacji – podstawowe aspekty Ciała zbudowane są z atomów i składają się z elektronów, protonów i neutronów, które są głównymi cząstkami elementarnymi. Wewnątrz atomu, zwanego jądrem, znajdują się neutrony… czytaj więcej

Kąty dopełniające: jak obliczać i ćwiczyć

Kąty dopełniające: jak obliczać i ćwiczyć

Kąty dopełniające: jak obliczać i ćwiczyć. Pamiętamy, że figury geometryczne, które tworzą linie, które mają wspólny początek (wierzchołek), nazywane są kątami. Kąt nazywa się figurą znajdującą się w danej płaszczyźnie, utworzoną przez dwie nie zbiegające się linie, które mają wspólny początek, wierzchołek. Z tych pomysłów... czytaj więcej

Tkanka mięśniowa: charakterystyka, funkcja i klasyfikacja

Tkanka mięśniowa: charakterystyka, funkcja i klasyfikacja

Tkanka mięśniowa jest związana z lokomocją i innymi ruchami ciała. Do jego głównych cech należą: pobudliwość, kurczliwość, rozciągliwość i elastyczność. Mięśnie stanowią 40% masy ciała. Dlatego u wielu zwierząt tkanka mięśniowa jest najliczniejsza. Komórki tkanki mięśniowej są wydłużone i nazywane są włóknami mięśniowymi... czytaj więcej

Drugie prawo Newtona: wzór, przykłady i ćwiczenia

Drugie prawo Newtona: wzór, przykłady i ćwiczenia

Drugie prawo Newtona mówi, że przyspieszenie uzyskane przez ciało jest wprost proporcjonalne do wypadkowej działających na nie sił. Drugie prawo Newtona – podstawowa zasada dynamiki Ponieważ przyspieszenie reprezentuje zmianę prędkości w jednostce czasu, drugie prawo mówi, że wymusza… czytaj więcej

Stowarzyszenie Ruchu Oporu: w seriach, równolegle i w połączeniu z ćwiczeniami

Stowarzyszenie Ruchu Oporu: w seriach, równolegle i w połączeniu z ćwiczeniami

Asociación de Resistencias: en serie, paralelas y mixtas con ejercicios. La asociación de resistencias es la posición relativa de elementos en el circuito entre sí y la fuente de alimentación. Las resistencias se pueden conectar en serie, en paralelo y mixtas. Las resistencias son ampliamente utilizadas en ingeniería eléctrica y electrónica. Se utilizan principalmente para la … czytaj więcej

Kultura materialna i niematerialna

Kultura materialna i niematerialna

Kultura materialna i niematerialna reprezentują oba rodzaje dziedzictwa kulturowego i razem tworzą kulturę określonej grupy. Kultura materialna i niematerialna Co to jest? Kultura materialna kojarzy się z elementami materialnymi i dlatego składa się z elementów materialnych i betonowych, np. dzieł sztuki i kościołów. Kultura niematerialna, dla… czytaj więcej

Ćwiczenia z prawa Coulomba

Ćwiczenia z prawa Coulomba

Ćwiczenia z prawa Coulomba służą do obliczania modułu siły elektrycznej między dwoma ładunkami. Prawo to mówi, że natężenie siły jest równe iloczynowi stałej, zwanej stałą elektrostatyczną, przez moduł wartości ładunku podzielony przez kwadrat odległości między ładunkami, czyli: Gdzie: F... czytaj więcej

Łańcuchy węglowe: czym są i klasyfikacja

Łańcuchy węglowe: czym są i klasyfikacja

Łańcuchy węglowe reprezentują strukturę związków organicznych. Są tak nazywane, ponieważ powstają z połączenia atomów węgla. Istnieje kilka rodzajów łańcuchów, a ich klasyfikacja odbywa się według położenia atomów węgla, połączenia między nimi, połączenia między atomami... czytaj więcej