Acetylen lub Etyn Co to jest produkcja i zastosowania?

Acetylen i etyn to dwa ważne związki chemiczne do produkcji w nowoczesnym przemyśle. Oba są wykorzystywane do wytwarzania energii, paliwa samochodowego i innych celów oraz są wykorzystywane w zastosowaniach produkcyjnych. Acetylen i etyn, choć zasadniczo podobne, to substancje chemiczne o unikalnych właściwościach chemicznych, z których każda oferuje różnorodne zastosowania. W tym artykule przyjrzymy się procesowi produkcji i komercyjnym zastosowaniom zarówno acetylenu, jak i etyny.

1. Co to jest acetylen lub etyn?

Acetylen lub etyn to prosta cząsteczka organiczna. składa się z jednego atomu węgla i dwóch atomów wodoru. Ta cząsteczka jest ważną częścią chemii organicznej, ponieważ może stać się wysoce reaktywna w określonych warunkach. Znany również jako tryplet.

Większość zastosowań tego związku dotyczy spawania i cięcia metali. Wykorzystuje palny strumień gazu, który osiąga wysokie temperatury i wysokie ciśnienia, które pozwalają mu pracować w wysokich temperaturach. Jest to jeden z najbardziej wszechstronnych i użytecznych gazów dla przemysłu.

Istnieje wiele zastosowań acetylenu, od najbardziej podstawowych, takich jak spawanie i cięcie metali, po produkcję urządzeń przemysłowych i innych produktów. Jest również używany do produkcji chemikaliów, nawozów, nawozów, farmaceutyków i atramentów. Jest to doskonały postęp technologiczny, ponieważ nie tylko może być używany do pracy w wysokich temperaturach, ale także wymaga mniej energii niż inne gazy.

2. Produkcja acetylenu lub etylenu

Acetylen lub etyn, znany również jako acetylenek cynku, jest bezbarwną cieczą wytwarzaną w wyniku elektrolizy słonej wody lub reakcji chemicznej między wodorem a dwutlenkiem węgla. Stosowany jest głównie jako paliwo do produkcji stali oraz do produkcji energii elektrycznej.

Proces produkcji acetylenu

 • Dodaj słoną wodę do ogniwa elektrolizy i podłącz przewody do ogniwa.
 • Włącz przełącznik i poczekaj, aż słona woda się nagrzeje.
 • Dodaj więcej słonej wody do ogniwa podczas jego pracy.
 • Poczekaj, aż elektrolizer wyłączy się po dwóch godzinach.
 • Podczas gdy słona woda ochładza się, otwórz zawór na elektrolizie.
 • Zebrać wytworzony acetylen i przenieść go do dzbanka lub innego bezpiecznego pojemnika.
Powiązany  Jak wylogować się z PictureThis?

Aby uzyskać najlepszy rezultat, użytkownik musi zwracać uwagę na ilość stosowanej soli, rozmiar elektrod, temperaturę wody i ciśnienie w pojemniku. Należy dostosować te parametry, aby uzyskać najbardziej wydajną i bezpieczną moc wyjściową dla danego celu.

Ważne jest, aby pojemnik, w którym przechowywany jest acetylen, znajdował się w bezpiecznym miejscu iz dala od środków łatwopalnych. W zależności od ilości wytwarzanego acetylenu mogą powstawać różne chemikalia. Należą do nich kwas solny, tlenek węgla, dwutlenek węgla i alkohol etylowy. Jeśli użytkownik produkuje acetylen do celów przemysłowych, przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego musi upewnić się, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych.

3. Zastosowania acetylenu lub etylenu

Acetylen lub etyn, powstający z połączenia kamienia wapiennego i węgla, jest wykorzystywany w procesach przemysłowych do uwalniania dwutlenku węgla. W przemyśle spożywczym etyny używa się do przygotowywania żywności wytwarzanej w procesach ekstruzji. Ze względu na swoją wysoce reaktywną budowę chemiczną idealnie nadaje się jako paliwo do spawania różnego rodzaju materiałów.

Użytek przemysłowy. Acetylen jest surowcem i jako taki jest wykorzystywany do produkcji produktów chemicznych, takich jak kwas octowy, octan winylu i octan celulozy. Produkty te wykorzystywane są kolejno do produkcji lateksu, tworzyw sztucznych i barwników. Acetylen jest również stosowany jako składnik mieszanek paliwowych w przemyśle włókienniczym i metalurgicznym.

Użytek krajowy. Domowe wykorzystanie acetylenu ogranicza się głównie do spawania i spawania płomieniowego. Jest również używany do produkcji dekoracyjnych lamp aplikacyjnych. Jego główną zaletą jest gęstość energii, która jest uważana za 8,4 razy większą niż w przypadku oleju, co czyni go bardziej wydajnym w zastosowaniach energochłonnych. Ponadto, ponieważ acetylen jest tańszy niż inne paliwa, jest szeroko stosowany w krajowym przemyśle.

4. Zalety i wady acetylenu vs. etyno

Między acetylenem a etyny istnieje kilka zalet i wad, które należy wziąć pod uwagę. Acetylen jest gazem wysoce łatwopalnym i chociaż etyn ma niższą temperaturę zapłonu, może być również używany jako paliwo. Oto główne zalety i wady tej pary związków chemicznych.

Powiązany  Jak wygrać tryb wyzwania Cooking Craze?

Zalety acetylenu

 • Jest bezpieczniejszy do przechowywania niż etyn
 • Acetylen ma wyższą temperaturę spalania, co daje mu większą moc
 • Posiada szeroką gamę mieszanek paliwowo-powietrznych, dzięki czemu może spalić je w niemal dowolnej proporcji.

Wady acetylenu

 • Wymaga specjalnego sprzętu do bezpiecznego użytkowania
 • Jego ekspansja jest większa niż etynu, który wymaga większego ciśnienia do przechowywania
 • Jest znacznie droższy niż ethin

Zalety etyny

 • Jest znacznie tańszy niż acetylen
 • Jest łatwiejszy do przechowywania niż acetylen
 • Ma wyższy współczynnik mieszania powietrza z paliwem, co skutkuje czystszym spalaniem

Wady etyny

 • Ma węższy zakres mieszanek nadających się do spalania
 • Dedykacja etynem jest mniej bezpieczna niż acetylenem
 • Ma niższą temperaturę spalania niż acetylen.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli użytkownik nie wymaga dużego spalania i dużego zasięgu, odpowiednim paliwem jest etyn. Jednak jasne jest, że acetylen zapewnia użytkownikom większą moc i bezpieczeństwo, chociaż koszt jest wyższy.

5. Ostatnie ulepszenia w produkcji acetylenu

El acetylen Jest to gaz opałowy używany w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wady związane z produkcją acetylenu, często w dużych ilościach, próbowano przezwyciężyć poprzez wprowadzenie ostatnich ulepszeń w produkcji.

La technologia elektrolizy chemicznej pozwala na przemysłową produkcję acetylenu bez konieczności łączenia gazu z tlenem. Technologia ta zapewnia operatorowi znaczną kontrolę nad produkcją na miejscu. Ta poprawa produkcji przyczyniła się do obniżenia kosztów produkcji, umożliwiając oszczędności w początkowych inwestycjach i konserwacji.

Kolejnym ulepszeniem jest tzw technologia wytwarzania gazu, która wytwarza gaz ziemny lub biogaz ze źródeł odnawialnych, takich jak stałe odpady komunalne. Technologia ta pozwala na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności zakładu produkcyjnego. Dlatego ta poprawa produkcji acetylenu zmniejsza zużycie paliwa i koszty produkcji.

Powiązany  Jak dostosować naciśnięcia klawiszy za pomocą Gboard?

6. Przyszłe perspektywy produkcji acetylenu lub etylenu

Produkcja acetylenu lub etyny z surowców naturalnych zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo w naszych czasach stało się pięknem technologii. Wynika to z dużego zapotrzebowania na ten produkt jako wydajne i odnawialne paliwo. Obecnie opracowano nowe techniki produkcji acetylenu lub etyny z gazu ziemnego, gazu koksowniczego lub pozostałości olejowych.

Głównymi zaletami wykorzystania surowców naturalnych do produkcji acetylenu czy etyny jest pozytywny wpływ na środowisko. Proces ten jest bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne procesy przemysłowe. Ponadto koszty produkcji są niższe niż w przypadku innych paliw, a produkcja jest bardziej wydajna. W dłuższej perspektywie obniża to zatem koszty paliw.

W przyszłości spodziewany jest wzrost produkcji acetylenu czy etylenu, ponieważ wykazano, że to paliwo jest odnawialną alternatywą dla zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych. Postęp technologiczny i udoskonalenia procesów produkcyjnych będą nadal poprawiać produkcję etynu, umożliwiając konsumentom korzystanie z tego paliwa po coraz niższych kosztach. Dodatkowo obniżenie kosztów produkcji zmotywuje producentów do produkcji tego paliwa na większą skalę, co przełoży się na wzrost podaży.

Podsumowując, acetylen lub etyn jest związkiem chemicznym o szerokim spektrum zastosowań i zastosowań, zarówno w sferze przemysłowej, jak i domowej: jako paliwo do pieców, spawarek i przyborów, spektakli teatralnych, konserwacja żywności itp. Ponieważ jest substancją wysoce łatwopalną, wymaga ostrożnego obchodzenia się z nią, po przejściu ścisłego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo jej użytkowania i zapobiec ewentualnym wypadkom.

Być może zainteresują Cię także powiązane treści: